dashixi.gif (628×90)

ชุมชน”คลองเรียน“..ที่ชื่อคลองเรียน เพราะ บริเวณชุมชนแห่งนี้ มีลำคลองไหลเวียนผ่าน รอบบริเวณชุมชน

..ชาวบ้านไหนสมัยนั้น จึงเรียกบริเวณชุมชนนี้ว่า “คลองเวียน
แต่ต่อมาก็พูดเพี้ยนเป็น “คลองเรียน”

..วัดคลองเรียน ก็เช่นกัน..ในอดีตก็เคยชื่อว่า “วัดคลองเวียน”